Crypt Gallery,
St Pancras Church,
Euston Road,
London.

Crypt Gallery,
St Pancras Church,
Euston Road,
London.